Iskolánk

Az iskola fenntartója

Fenntartó: Észak-Pesti Tankerületi Központ (1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.)
Tel 06 1 7958181, e-mail: eszakpest@kk.gov.hu

Tankerületi Igazgató: Kovács Katalin

Az iskola képzési programja, célja

Iskolánk 8 évfolyamos. Az elsõ két évfolyamon egész napos oktatási formát is kínálunk. Célunk, hogy tanulóink képességeinek kibontakoztatásával, készségeik fejlesztésével személyiségüket nyitottá és fogékonnyá tegyük.

A színvonalas, továbbtanulásra alaposan felkészítõ oktatás mellett kiemelt nevelési feladataink esztétikai - mûvészi, erkölcsi, egészséges életre, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés megvalósítására is nagy gondot fordítunk. Nevelõ munkánkat pszichológus, logopédus és fejlesztõ pedagógus segíti. Iskolánk korszerû eszközökkel felszerelt (modern demonstrációs eszközök, projektorok, laptopok, írásvetítõk, interaktív tábla).

Követelményrendszerünk

Tanulóink elé, általuk teljesíthető követelményeket állítunk, ezek megvalósítását segítjük. A "követelek tõled, mert tisztellek" elvet érvényesítjük. Türelem, tolerancia, a gyermekre való odafigyelés, igényeinek lehetõség szerinti kielégítése jellemzõ iskolánkra. .

Fontosnak tartjuk a szülõkkel való együttmûködést, amelynek megalapozását már az óvodáskor végén megkezdjük.

Speciális képzéseink

- egész napos oktatás 1-2. évfolyamokon - választható
- 1. osztálytól emelt szintű angol (8. osztályban államilag elismert vizsgát tehetnek a tanulók)
- 1-8. évfolyamon sakk/emelt óraszámú matematika (logikai játékok)
- 1-8 évfolyamon emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom (drámajáték, művészetek)
- több tantárgyból csoportbontás
- kihelyezett zeneiskolai képzés

Az egész napos oktatási forma megkönnyíti az óvoda - iskola közötti átmenetet. A tanítási órák és a szabadidõs tevékenységformák váltják egymást. A házi feladatot a gyerekek a nap folyamán tanítói irányítással készítik el. Ez a képzési forma tág teret nyújt a képességek szerinti fejlesztéshez.

Az angol nyelv oktatásának bevezetése 1. osztálytól a gyermekek életkorának megfelelően, játékos formában történik. Akik ezt a képzési formát választják, nyolcadik osztályig magasabb szinten tanulhatják az angolt és felkészítést kaphatnak akár középfokú nyelvvizsgára is. Ezeknek a gyerekeknek nagyobb lehetősége nyílik például két tanítási nyelvű középiskolában folytatni tanulmányaikat.

Választható szabadidõs tevékenységek

Sportolási lehetõségek: kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, tenisz, úszás, karate, aikido, judo, vívás, tánc, torna, tömegsport.

Szakkörök, tanfolyamok: angol (kezdő, haladó, társalgási), német, újságíró, történelem, ügyes kezek, énekkar, logikai játékok, sakk (kezdő, haladó), játékos anyanyelv (interaktív), gyöngyfűző, kézmûves, öko szakkör.

Péntek délutánonként napköziseknek: báb, agyag, kézmûves szakkörök, csoportközi sport és egyéb foglalkozások.

A szakkörökön, tanfolyamokon kívüli színházi, mozi, bábelõadásokra, múzeumokba visszük diákjainkat.

Eredményesség

A tanórai, tanórán kívüli foglalkozásoknak az eredménye a beiskolázás során, tanulmányi és sportversenyek eredményeiben mutatkozik meg. Általában az elsõ helyen megjelölt középiskolába nyernek felvételt diákjaink. A kerületi és kerületen kívüli középiskolákban meg állják helyüket, ott eredményesek, a mi értékelésünknek megfelelõ, gyakran jobb osztályzatokat kapnak. Nagyon sokan a tõlünk kapott biztos alapokra építve ott érnek be, s felsõfokú tanulmányokat folytatnak. Tanulmányi, művészeti és sportversenyeken szívesen vesznek részt tanívtányaink, ahol sikereket érnek el kerületi, fővárosi és országos szinten is.